รายการสื่อความรู้ด้านการเกษตรรูปแบบวิดีโอ

รายการสื่อความรู้ด้านการเกษตร

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักผู้อำนวยการและสื่อสารองค์กร
* อีเมลผู้ติดต่อ odc_arda@arda.or.th
* วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ฐานข้อมูล สวก.
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • CSV
  • Image
  • Video
  • HTML
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
URL https://www.arda.or.th/vdo
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 ตุลาคม 2557
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 กันยายน 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar ckan_admin
สร้างในระบบเมื่อ 12 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566