รายการคลังข้อมูลวิจัยเกษตร

รายการคลังข้อมูลวิจัยเกษตรที่แยกตามสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
* อีเมลสำหรับติดต่อ it_arda@arda.or.th
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • อื่นๆ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา เว็บไซต์ ARDA โครงการพัฒนาองค์ความรู้และเชื่อมโยงความรู้ด้านงานวิจัยไปสู่สาธารณะด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล JSON
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
URL https://www.arda.or.th/agricultural
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 ตุลาคม 2557
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 กันยายน 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar ckan_admin
สร้างในระบบเมื่อ 31 สิงหาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 9 กรกฎาคม 2567